Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

22 Προγραμματικές προτάσεις για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική

22 Προγραμματικές προτάσεις για ένα νέο οικολογικό παραγωγικό πρότυπο και μια πράσινη ευρωπαϊκή πολιτική
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε με θετικές προτάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας.
Το πλαίσιο των πάγιων οικολογικών θέσεων για ένα νέο, εφαρμόσιμο, οικολογικό παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα (για ένα πανευρωπαϊκό Green New Deal) είναι η συμφωνία πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η εκλογική συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση της Αριστεράς, με πράσινο προσανατολισμό.
Οι κύριες κατευθυντήριες γραμμές μας διασφαλίζουν:
• την προστασία των κοινών αγαθών (νερό, αέρας, αιγιαλοί, δάση, υγρότοποι, ελεύθερες αστικές εκτάσεις, πολιτιστική κληρονομιά, υγεία, κ.λπ.), την απρόσκοπτη πρόσβαση σ’ αυτά και τη βιώσιμη παράδοσή τους στις επόμενες γενεές,
• ένα ενεργειακό μοντέλο που θα απομακρύνεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, τη στήριξη σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας,
• την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, με έμφαση στη βιολογική και ποιοτική γεωργία,
• την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου (πιο ποιοτικές και εναλλακτικές μορφές, σε άμεση συνέργεια με πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος),
• τη στροφή του κατασκευαστικού τομέα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών και τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική,
• τη στροφή του εξορυκτικού τομέα προς αποκλειστικά υπόγειες εξορύξεις, υπό αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος,
• τη στροφή του τομέα των μεταφορών προς το σιδηρόδρομο,
• τη στροφή της διαχείρισης των απορριμμάτων προς πολιτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,
• τις αλλαγές, που θα αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και το πελατειακό κράτος,
• τις δομικές μεταρρυθμίσεις (απλή αναλογική, τοπικά δημοψηφίσματα, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας),
• την εφαρμογή πολιτικών στήριξης της κοινωνικής αλληλεγγύης, των μορφών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας,
• τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων αγαθών (δίκτυα ενέργειας, ύδρευσης, μεταφορών),
• την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, ως όρο για την οικονομική εξυγίανση (ολοκλήρωση κτηματολογίου-δασολογίου, χαρτογράφηση αιγιαλών, ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών),
• ένα δίκαιο και μακρόπνοο φορολογικό σύστημα, που θα βάλει τέλος στη φοροδιαφυγή, την παραοικονομία, τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιδρομές και θα υποστηρίζει μία στρατηγική αναδιανομής του πλούτου και στροφής της οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση,
• την αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και των δημόσιων υπαλλήλων, η οποία στόχο θα έχει τη βελτίωση, την αξιοκρατία και την ολική ποιότητα και όχι το διαχωρισμό τους σε πατρίκιους και πληβείους,
• τον εκδημοκρατισμό και την ολοκλήρωση της Ε.Ε. με ριζικές αλλαγές, που θα εξασφαλίζουν την οικονομική και πολιτική ισονομία όλων των κρατών και θα σταματήσει τη διαρκή εκροή πόρων προς τις ισχυρές οικονομίες σε βάρος των ασθενέστερων, τον επαναπροσδιορισμό της θέσης της Ελλάδας στο γεωπολιτικό χάρτη, στην κατεύθυνση του αλληλοσεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης με τους γείτονες και την εξασφάλιση της αμοιβαίας δραστικής μείωσης των εξοπλισμών,
• τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των νησιωτικών περιοχών με αυτές της χερσαίας χώρας,
• την αντιμετώπιση των διεργασιών ερημοποίησης,
• την απόρριψη μεγάλων σχεδίων ιδιωτικοποίησης μέσω της παραχώρησης μεγάλων δημοσίων εκτάσεων για τουριστικές επιχειρήσεις, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα,
• την προστασία των μικρών και μεγάλων υγροτόπων των νησιών που συνδέονται με την παγκόσμια μετανάστευση των πουλιών,
• την προώθηση πολιτικών για την παράκτια αλιεία,
• τη διασφάλιση για πλήρη ενημέρωση των κατοίκων.
Η αξία μιας πιθανής ευρωπαϊκής "κοκκινο-πράσινης" συνεργασίας για τη μετάβαση από τις πολιτικές της μονόπλευρης λιτότητας, σε πολιτικές αποανάπτυξης περιβαλλοντοκτόνων παραγωγικών διαδικασιών και εισοδηματικής αναδιανομής, που θα αντιμετωπίζει τις αυξανόμενες ανισότητες και την υπερσυγκέντρωση του πλούτου, είναι σήμερα αδήριτη ανάγκη.

Το μέλλον είναι ΤΩΡΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου