Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009

Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr, ecogreens@nath.gr

Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825

Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

23 Οκτωβρίου 2009

Αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων στους Οικολόγους Πράσινους βάσει του νόμου 2910/2001

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν δημοσίους υπαλλήλους ανεξαρτήτως φύλλου, που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που περιγράφονται πιο κάτω, να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν την πρόθεσή τους να αποσπασθούν από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται σήμερα στο δημόσιο στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και να εργασθούν στους Οικολόγους Πράσινους με βάση τις διατάξεις του νόμου 2910/2001 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε θέσεις με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιγράφονται αντιστοίχως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά στην διεύθυνση

eg_anthropino-dynamiko[at]googlegroups.com μέχρι την 5η Νοεμβρίου.

Γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων:

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα αποσπασθούν με βάση τους νόμους Ν. 2910/2-5-01 (ΦΕΚ 91 Α΄), 1895/90 (ΦΕΚ Α' 116), Ν.Δ. 216/74 (ΦΕΚ Α' 367), και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Δείτε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις με βάση τη νομοθεσία.

Οι θέσεις εργασίας είναι απαιτητικές ως προς την ποιότητα της εργασίας που απαιτείται και περιλαμβάνουν:

- ικανότητα (αυτο)οργάνωσης της δουλειάς τους αλλά και συνεργασία σε ομάδα που απαιτείται στο πλαίσιο της λειτουργίας των Οικολόγων Πράσινων

- ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διάθεση συνεισφοράς στις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων

- συστηματική και αμφίδρομη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα των Οικολόγων Πράσινων (σήμερα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο) σε θέματα του αντικειμένου τους

- υποστήριξη της δουλειάς των αντίστοιχων θεματικών ομάδων και τοπικών πολιτικών κινήσεων/περιφερειακών οργανώσεων των Οικολόγων Πράσινων με τεκμηρίωση θεμάτων, στοιχεία και μεταφορά εμπειρίας

- συνεργατική διάθεση και διάθεση συνεχόμενης εκπαίδευσης σε αντικείμενα του τομέα απασχόλησης τους

- Οι θέσεις εργασίας απαιτούν επάρκεια τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως ως προς την ένταση και την αποτελεσματικότητα της εργασίας καθώς και το χρόνο εργασίας σε καθημερινό επίπεδο, που αναμένεται να ξεπερνάει τον τυπικό χρόνο εργασίας στο δημόσιο ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο νόμος δίνει την δυνατότητα 90 ωρών αμοιβόμενης υπερωριακής απασχόλησης τον μήνα οι οποίες προτίθεται να αξιοποιηθούν με βάση τις ανάγκες ανάπτυξης των Ο.Π.

Βασικά προσόντα

- Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και του επιστημονικού πεδίου για το οποίο θα αποσπασθούν που τεκμηριώνεται από τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία.

- Από άριστη έως κατ' ελάχιστον καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας καθώς και πολύ καλή χρήση της ελληνικής

- Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή, ίντερνετ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και διάθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην ηλεκτρονική επικοινωνία και τεχνολογία.

Επιθυμητά προσόντα

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό
  • προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς,

Πρόσθετες απαιτήσεις - περιορισμοί

• Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζουν τις πράσινες αξίες και τις πράσινες πολιτικές.

• Να μην είναι μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων (πέρα από πράσινα κόμματα εκτός Ελλάδας)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης τους είναι:

1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις τους στα σχετικά αντικείμενα

2. Η εμπειρία που έχουν ήδη στο σχετικό αντικείμενο

3. Η εν γένει δραστηριότητά τους σε κοινωνικά θέματα

Ειδικές απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας ανά αντικείμενο

Α1_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι περιβαλλοντικούς τομείς: βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, προστασία και βιώσιμη διαχείριση νερού και φυσικών πόρων, προστασία και βιώσιμη διαχείριση φυσικών περιοχών, βιοποικιλότητα, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βιώσιμη αλιεία, ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον, περιβαλλοντική νομοθεσία και δίκαιο, προστασία και διαχείριση δασικών περιοχών, επικίνδυνες χημικές ουσίες και πράσινη χημεία, πράσινα προϊόντα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη παραγωγή. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές , κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α2_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: οικονομικές πολιτικές με έμφαση στην πράσινη οικονομία, δημόσια οικονομικά, κοινωνική οικονομία, φορολογική πολιτική με έμφαση σε θέματα πράσινης φορολογικής πολιτικής, περιφερειακή ανάπτυξη, ασφαλιστικά συστήματα και μεταρρύθμιση ασφαλιστικής πολιτικής. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Οικονομίας αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α3_ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΚΛΙΜΑ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: προστασία κλίματος, διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία του κλιματος, οργάνωση εκστρατειών για την προστασία του κλίματος, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, ανάπτυξη ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και τις μεταφορές, εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους στην ενέργεια, πράσινοι ενεργειακοί φόροι, ευρωπαϊκοί θεσμοί και πολιτικές σε θέματα ενέργειας, αντιπυρηνική καμπάνια, ρύπανση από μονάδες παραγωγής ενέργειας με βάση ορυκτά καύσιμα, μεταστροφή περιοχών που συνδέθηκαν μονομερώς με την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αποκατάσταση ορυχείων κα. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Ενέργειας-Κλίματος αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α4_ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: αγροτική πολιτική, πολιτική για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, Κοινή Αγροτική Πολιτική, επιμόλυνση διατροφικής αλυσίδας/διατροφική ασφάλεια, βιώσιμη ανάπτυξη υπαίθρου, αγροπεριβαλλοντικά σχέδια, προστασία από Γενετικά Τροποιημένους Οργανισμούς /ζώνες ελέυθερες από ΓΤΟ. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Γεωργίας-τροφίμων αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α5_ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές για τα ανθρώπινα καικοινωνικά δικαιώματα,πολιτικές για την μετανάστευση, εξάλειψη διακρίσεων που αφορούν σε σεξουαλικές προτιμήσεις, φύλλο, καταγωγή ή γλώσσα, διεθνείς συμβάσεις και θεσμοί για την προστασία των δικαιωμάτων. Οι 4 αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Ανθρωππίνων Δικαιωμάτων αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α6_ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: πολιτικές για την υγεία, προληπτική πολιτική, εναλλακτικές μορφές θεραπείας, πολιτική για την πρόληψη και μείωση της βλάβης από εξαρτιογόνες ουσίες, κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στα συστήματα υγείας καθώς και στην υγεία/κοινωνικές πολιτικές, δημόσια συστήματα υγείας – δημόσια υγεία, πολιτικές διεθνών οργανισμών για θέματα υγείας, ασφαλιστικά συστήματα και υγεία, συνθήκες εργασίας και ζωής που επηρεάζουν την υγεία κα. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Υγείας αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α7. Άλλοι Θεματικοί τομείς περιλαμβάνουν παιδεία, Διεθνείς σχέσεις, Θεσμοί/διακυβέρνηση, Χωροταξία, τουρισμός, κλπ. Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση στις παρακάτω θεματικές περιοχές

Παιδεία Έρευνα - Πολιτισμός : Εκπαιδευτικό Σύστημα – Μεταρρυθμίσεις (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης) , προσχολική αγωγή, Α΄θμια & Β΄θμια Εκπαίδευση ,Τεχνολογική Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση , Επαγγελματικά Δικαιώματα (ΑΕΙ –ΤΕΙ ), Αξιολόγηση , Ειδική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια ΒίουΜάθηση, Έρευνα (πολιτική για την έρευνα, ερευνητικά κέντρα, έρευνα και δημόσια Γ΄θμια Εκπαίδευση ).Επίσης σε σχέση με τον πολιτισμό θέματα που αφορούν σε Διατηρητέα (κτίρια, οικισμοί, τοπία) Πνευματικά Δικαιώματα, κ.λ.π.

Πόλεις : Ενεργειακός – Κατασκευαστικός τομέας – Πράσινα κτίρια, Δομικά Υλικά Φιλικά στο Περιβάλλον , Εσωτερική περιβαλλοντική Ρύπανση . Αειφόρος πολεοδομικός και Χωροτακτικός Σχεδιασμός, Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Πόλη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μεταφορές (Μέσα μαζικής μετακίνησης, Οδικά Έργα, Μεταφορά Εμπορευμάτων) Διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Έργων, Θεσμικό Πλαίσιο Έργα ΓΟΚ.

Τουρισμός: Αγροτοτουριστική ανάπτυξη , Εναλλακτικός Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη με βάση την Φέρουσα Ικανότητα του Χώρου και τους διαθέσιμους φυσικούς Πόρους. Ευρωπαϊκή Νομοθεσία – προστασία περιοχών ( Natura , αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π.)

Διεθνείς Σχέσεις : Πολιτικών επιστημών και διαχείρισης των πολιτικών φαινόμενων και της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τους τις διαστάσεις (γεωστρατηγική, οικονομία, εμπόριο, πολιτισμός, δικαιώματα κ.λ.π.) Διεθνών Οργανισμών, Διπλωματικών σχέσεων, Διμερών σχέσεων, Ελληνισμού διασποράς – Ομογένειας, Διεθνών χρηματοδοτήσεων-αναπτυξιακής βοήθειας.

Θεσμοί: Πολιτικοί θεσμοί, αντιμετώπιση της διαφθοράς, περιβαλλοντική διακυβέρνηση, Ευρωπαϊκών πολιτικών στο πεδίο των θεσμών.

περιφερειακή αυτοδιοίκηση: Περιφερειακής Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη.

Α8_ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: επικοινωναική πολιτική,παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού,οργάνωση και απεικόνηση πληροφοριών, οργάνωση και λειτουργία ιστοσελίδων και Blogs, facebook και συστημάτων επικοινωνίας με web2, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, οργάνωση ιντερνετικής τηλεόρασης και ραδιοφώνου, παραγωγή έντυπου υλικού κα. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν την Επιτροπή Επικοινωνίας και την επικοινωνιακή πολιτική των Οικολόγων Πράσινων, το Πράσινο ʽΙδρυμα Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης καθώς και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας των ΟΠ.

Α9_ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ζητείται δημόσιος υπάλληλος που επιθυμεί να αποσπασθεί στους ΟΠ με σημαντική εμπειρία και γνώση σε θέματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης αλλά και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ο αποσπασμένος/η θα υποστηρίζει τη διαχείριση του προσωπικού που θα απασχολείται επαγγελματικά στους ΟΠ και θα φροντίζει για τη βελτίωση της οργανωτικής και διοικητικής ανάπτυξης με βάση τις αρχές και τις πολιτικές των πρασίνων και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα πολιτικά όργανα (Γραμματεία, Πανελλαδικό Συμβούλιο, υπέυθυνος οργανωτικού, οικονομικές υπηρεσίες, Δ/ντης του κόμματος κα). Επίσης θα υποστηρίζει το Πράσινο ʽΙδρυμα Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης καθώς και τις θεματικές ομάδες και τις πολιτικές κινήσεις των ΟΠ σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας της κεντρικής και τοπικής/περιφερειακής διοίκησης καθώς και σε θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Α10_ Υποστήριξη κεντρικών οργάνων Οικολόγων Πράσινων. Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι με εμπειρία στην πολιτική τεκμηρίωση για την διοικητική υποστήριξη του πανελλαδικού συμβουλίου και της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων καθώς και το Πράσινο ʽΙδρυμα Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης.

Η επιλογή των υπαλλήλων των οποίων θα ζητηθεί η απόσπασή θα γίνει έτσι ώστε να καλύπτεται η περιφερειακή λειτουργία. Δηλαδή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος θα βρίσκεται στην Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα κλπ. Στο βαθμό που υπάρχει η αντίστοιχη υποδομή για να εργαστεί (περιφερειακή οργάνωση, γραφεία κλπ). Μεγαλύτερος αριθμός αποσπασμένων θα τοποθετηθούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στην περιφέρεια επιδιώκεται να έχουν ειδικότητα που να σχετίζεται με τη βασική θεματολογία των Οικολόγων Πράσινων στην Περιφέρεια αυτή (πχ. Ενέργεια ή ατμοσφαιρική ρύπανση στην Δ. Μακεδονία, Γεωργία στη Θεσσαλία κλπ) ώστε να μπορούν να την υποστηρίζουν. Η δραστηριότητα των υπαλλήλων στις περιφερειες εκτός Αττικής και Κ. Μακεδονίας θα έχουν επίσης κύριο αντικείμενο την υποστήριξη δράσεων στην περιφέρεια της έδρας τους.

Α11. Νομική υποστήριξη. Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πτυχίο νομικής από νομικές υπηρεσίες του φορέων δημοσίου που θα εργαστούν για τη νομική υποστήριξη Τοπικών κινήσεων και θεματικών ομάδων σε θέματα περιβάλλοντος, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των ζώων κλπ.

Αμοιβή για την απασχόληση κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους

Όπως προβλέπει ο νόμος οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργάζονται, στους Οικολόγους Πράσινους αμοίβονται ως εξής:

- Τις μέχρι τώρα αποδοχές τους στις οποίες περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης (Ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄).

- Αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας.(Ν2026/92, ΦΕΚ 43Α)

- Με υπερωρίες – εφόσον χρειάζονται – μέχρι 90 ώρες το μήνα (που μπορεί να περιλαμβάνουν απογευματινή, βραδυνή εργασία και εργασία το Σαββατοκύριακο). Αριθ. Οικ. 2/10334/0022/03 (ΦΕΚ Β 177/18-2-03)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου