Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Οι μικρές επιχειρήσεις η πλέον φιλική μορφή επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο


συνάντηση των Οικολόγων Πράσινων με τον Εμπορικό σύλλογο Λάρισας
Συνάντηση πραγματοποίησαν οι υποψήφιοι βουλευτές των Οικολόγων Πράσινων Λάρισας Δημήτρης Λιόλιος, Κώστας Κούτσικος, Βασίλης Καραναστάσης και Μαρία Πουρνά με τον πρόεδρο του Εμπορικού συλλόγου Λάρισας κ. Γιώργο Τσιαπλέ, το γενικό γραμματέα κ. Γιώργο Μαργαρίτη και το σύμβουλο του ΔΣ κ. Κώστα Βαλιώτη.
Οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν ίσως τη βασικότερη οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας με πολύ σημαντική συμβολή στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης, στην συνολική οικονομική δραστηριότητα και στα φορολογικά έσοδα. Ιδιαίτερα από την οπτική των Οικολόγων Πράσινων, οι μικρές επιχειρήσεις, υπό όρους, είναι η πλέον φιλική μορφή επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο λόγω της μικρής κλίμακας, της απασχόλησης τοπικών πόρων, την τοπική προστιθέμενη αξία και τον σεβασμό της τοπικής φέρουσας ικανότητας σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέον, οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν την πιο συχνή αλλά και φιλικότερη μορφή οργάνωσης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τις συμπράξεις παραγωγών και την υποστήριξη της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει πλήξει κατά τρόπο δυσανάλογο τη μικρή επιχειρηματικότητα. Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν ως βασικότερα προβλήματά τους την
δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση (30% των επιχειρήσεων έναντι 15% στην ΕΕ27) και ακολουθούν η έλλειψη πελατών (17%), το κόστος παραγωγής (15,3%), ο ανταγωνισμός (14,2%), το ρυθμιστικό πλαίσιο (1,8%) [ Πηγή: EC, SME's access to finance, Survey 2011, Report 7 December 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/data/index_en.htm].
Η εξαιρετική δύσκολη θέση των ελληνικών μικρών επιχειρήσεων στο πεδίο της πιστωτικής χρηματοδότησης καταδεικνύεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία η χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, των αγροτών και των ατομικών επιχειρήσεων καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση (ΤτΕ, Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, τχ. 142, Ιαν-φεβρ 2012)., ενώ βαίνει αυξανόμενη η τάση καθαρής μείωσης των μικρών επιχειρήσεων.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε μια δέσμη μέτρων ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις εντός του συνολικού πλαισίου για την πράσινη στροφή για διέξοδο από την κρίση και την προώθηση ενός νέου βιώσιμου προτύπου ευημερίας. Αναλυτικότερα:
 • Θέσπιση ειδικής οριζόντιας ρήτρας υπέρ των μικρών επιχειρήσεων στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, η παροχή απλουστεύσεων στις εξαγωγές οφείλει να μεριμνήσει υπέρ της προσαρμογής τους στην περίπτωση των μικρών επιχειρήσεων έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τις όποιες ευκαιρίες εξωστρέφειας.
 • Θέσπιση υποχρέωσης ανάλυσης επιπτώσεων ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κάθε εισαγωγή νέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στα πεδία της πιστωτικής, φορολογικής, εργασιακής και αναπτυξιακής πολιτικής.
 • Εγκατάλειψη της μεροληψίας των επενδυτικών προγραμμάτων υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και δη των υποδομών-κατασκευών υπέρ της ανάδειξης της τοπικότητας και της ανάλογης κλίμακας επιχειρηματικής δράσης.
 • Θέσπιση ρήτρας υπέρ της χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων ως όρο για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών από το Δημόσιο.
 • Προσαρμογή του φορολογικού συστήματος (πχ. χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής, φοροαπαλλαγές) στην ανάγκη ενίσχυσης της μικρής επιχειρηματικότητας που προσφέρει θέσεις απασχόλησης, ενισχύει την τοπική προστιθέμενη αξία (πχ. τουρισμός, παραδοσιακά προϊόντα) και συμβάλλει στην ανάδειξη προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
 • Eιδικό αφορολόγητο επί των κερδών για καθεμιά από τις πρώτες 10-15 θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης. Θα στηριχθούν έτσι περισσότερο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα αποθαρρυνθεί η μαύρη εργασία και η εισφοροδιαφυγή.
 • Πάταξη του παρεμπορίου
 • Πάγωμα ληξιπρόθεσμων χρεών όσο διαρκεί η χρήση
 • Χορήγηση σειράς κινήτρων (χρηματοδοτικών, παροχή συμβουλευτικής για πιθανές αγορές, απλοποίηση ρυθμιστικού περιβάλλοντος, τεχνική βοήθεια) για την ενίσχυση της παραγωγής πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Προώθηση της μικρής επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ιδιαίτερα ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και της συνεργατικής- συνεταιριστικής σύμπραξης μεταξύ των μικρών επιχειρηματιών.
 • Συμβουλευτική και χρηματοδοτική στήριξη όσων ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν δική τους δουλειά, ιδιαίτερα των νέων.
 • Έμφαση στην αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων σε επίπεδο επιχείρησης, ώστε να μειωθούν και τα κόστη παραγωγής. Αντίστοιχη επένδυση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με διαρκή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
 • Επιπλέον κριτήρια διαβάθμισης του ΦΠΑ με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για κλάδους με ένταση εργασίας και/ή υψηλά ποσοστά εγχώριας συμμετοχής.
 • Συμπίεση ενοικίων και κόστους στέγασης των επιχειρήσεων, μέσα από φορολογική πολιτική που δε θα εξαιρεί τελείως από επιβαρύνσεις τα κλειστά ακίνητα, και να δίνει κίνητρα να μισθωθούν έστω και με χαμηλά ενοίκια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου