Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009

Έλεος!! Τι θα γίνει πια με τα «στείρα»?

Απο το Στρατονίκη • Μαντεμοχώρια • Μεταλλεία του Στρατονικού Όρους

Πότε επιτέλους θα πάρουν θέση η αρμόδιοι της περιοχής να σταματήσουν την ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων στείρων (υπολείμματα εξόρυξης μεταλλευτικής δραστηριότητας) ; Πότε θα σταθούν αντάξιοι της ιστορίας του Τόπου και των πολιτών που τους εκλέγουν; Τι κάνει ο Δήμαρχος Σταγείρων-Ακάνθου, ο Νομάρχης Χαλκιδικής, οι Τοπικοί Πρόεδροι; Γιατί επιτρέπουν την χρήση των στείρων σε εργασίες οδοποιίας ή οικοδομικές αφού ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών απαγορεύει κάτι τέτοιο; Πως προστατεύουν το αγαθό της Δημόσιας υγείας επιτρέποντας μάλιστα την χρήση αυτού του υλικού σε μέρη που συχνάζουν παιδιά όπως είναι το Δημοτικό Σχολείο Σταγείρων και η πίσω πλευρά της παιδικής χαράς Στρατονίκης; Πότε επιτέλους οι κάτοικοι θα βγουν από το λήθαργο και θα αντιδράσουν; Ας μην περιμένουμε για μια ακόμα φορά την κατάληξη του ποιήματος του Βάρναλη «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα»…

Στις φωτογραφίες παρακάτω:

Το Δημοτικό Σχολείο των Σταγείρων με την αυλή του γεμάτη στείρα.

Ο πίσω δρόμος της παιδικής χαράς της Στρατονίκης με επιστρωμένα τα στείρα που κουβαλήθηκαν από τους σωρούς που υπάρχουν στο γήπεδο. Η εργασία πραγματοποιήθηκε το πρωινό της Παρασκευής 7 Αυγούστου 09, με την προσωπική επίβλεψη του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου….

Παρακάτω δημοσιεύουμε το σχετικό άρθρο από τον κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών εργασιών

Άρθρο 83

Αποθέσεις υλικών

1.- Ο χώρος και ο τρόπος απόθεσης καθώς και η τελική διαµόρφωση των αποθέσεων στείρων, πρέπει να επιλέγονται στην εκπόνηση της τεχνικής µελέτης του άρθρου 4, ώστε να εξασφαλίζονται η ορθολογική λειτουργία του έργου, η ευστάθεια των πρανών και η δυνατότητα αποκατάστασης του τοπίου.

Τα σχετικά κριτήρια που θα πρέπει να παίρνονται υπόψη στη παραπάνω µελέτη, είναι:

α) Ύπαρξη τµήµατος κοιτάσµατος που βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε κείνο που θα γίνει η απόθεση (επιφανειακά ή υπόγεια) ή και σε γειτονικό χώρο.

β) Μορφολογία και χλωρίδα του χώρου απόθεσης.

γ) Πετρολογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του χώρου απόθεσης.

δ) Πετρολογικά και µηχανικά χαρακτηριστικά, καθώς και ποσότητα του για απόθεση στείρου. ε) ∆υνατότητα επαναφοράς ή απόθεσης του στείρου στα κενά της εκµετάλλευσης. ζ) Γειτνίαση µε οικισµούς, δρόµους, έργα κοινής ωφέλειας, αρχαιολογικούς ή τουριστικούς χώρους κλπ. 2.- Πέρα από τα παραπάνω, για άλλα υλικά που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των στείρων, µε την στενή έννοια του όρου όπως µεταλλεύµατα µε χαµηλή ποιότητα ή πετρώµατα που συνεξορύσσονται µε το µετάλλευµα ή το χρήσιµο πέτρωµα και για τα οποία διαφαίνονται προοπτικές µελλοντικής αξιοποίησης, πρέπει να γίνεται ξεχωριστή απόθεση και γενικά να παίρνονται µέτρα για την ευχερή απόληψή τους όταν το επιτρέψουν οι οικονοµοτεχνικές συνθήκες. 3.- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται για την απόθεση υλικών (π.χ. λιγνίτης, άνθρακας, πυρίτες) που παρουσιάζουν κίνδυνο αυτανάφλεξης, κύρια στην κατεύθυνση αποτροπής του πιο πάνω κινδύνου και αποφυγής της εξάπλωσής του στο γειτονικό και ευρύτερο χώρο. Ειδικότερα πρέπει να παίρνονται, µεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω µέτρα:

Ειδικότερα πρέπει να παίρνονται, µεταξύ των άλλων, και τα παρακάτω µέτρα: α) Ο χώρος απόθεσης να βρίσκεται µακριά από οικισµούς, κτίσµατα, δηµόσιους δρόµους, εγκαταστάσεις, δασικές εκτάσεις κλπ. β) Η επιφάνεια του χώρου απόθεση καθώς και της ευρύτερης περιοχής, να είναι αποψιλωµένη και καθαρή από υλικά που µπορούν να µεταδώσουν πυρκαϊά (π.χ. καύσιµα, λιπαντικά, χαρτιά, ξυλεία). γ) Οι αποθέσεις των υλικών, να γίνονται σε µικρό ύψος και µεγάλη επιφάνεια. δ) Η απόληψη του υλικού απ’ τις αποθέσεις, να γίνεται προγραµµατισµένα, ώστε να προηγείται, διαδοχικά, η αποµάκρυνση του υλικού που έχει αποτεθεί πρωτύτερα. ε) Να γίνεται, όπου είναι δυνατό, συχνή αναµόχλευση των σωρών. στ) Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της θερµοκρασίας του σωρού ή κάθε άλλου δείκτη που µπορεί να λειτουργήσει προειδοποιητικά. ζ) Να παίρνονται, σε περίπτωση ανάφλεξης, όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση της εστίας ή την αποµόνωση του σωρού για την κατάσβεση της φωτιάς και την παρεµπόδιση εξάπλωσής της στο γύρω χώρο (π.χ. διαβροχή µε νερό, φράγµα άµµου ή χώµατος).

4.- Η εργασία προσωπικού και µηχανηµάτων σε σωρούς και αποθέσεις, επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες µε τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, για την αποφυγή ενδεχόµενων καθιζήσεων, κατολισθήσεων, αναφλέξεων κλπ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΙΙ-5η/Φ/17402/84 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. (ΦΕΚ 931/Β/31-12-84)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου