Κυριακή 20 Ιουνίου 2010

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος "στέλνουν το Νομάρχη Λάρισας στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης !

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη, 11-06-2010
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 943

Βαθμός Προτεραιότητας : Κοινό
Ταχ. Δ/νση: Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 551 33
Αρ. Τηλεφώνου: 2310 483 240
Αρ. Τηλεομοιοτ.: 2310 483 247


ΠΡΟΣ: Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Διερεύνηση της νομιμότητας πράξεων-παραλείψεων του Νομάρχη Λάρισας, ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

Σχετ.: 1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α΄/25-04-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η, με Α.Π.: οικ.1444/15-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε.».
. 5. Η, με Α.Π.: οικ.1572/30-01-2007, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.».
6. Η, με Α.Π.: οικ.1432/08-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.».
7. Η, με Α.Π.: οικ.5341/28-09-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΛΒΑΚ Α.Ε.».
8. Η, με Α.Π.: οικ.1449/16-11-2006, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «SILKE COLOUR Α.E.»
9. Η, με Α.Π.: οικ.4961/14-07-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στο ΔΗΜΟ ΓΟΝΝΩΝ.
10. Η, με Α.Π.: οικ.5325/25-09-2009, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.».
11. Η, με Α.Π.: οικ.755/12-05-2010, εισήγηση για την επιβολή προστίμου στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ.

Η υπηρεσία μας έχει διενεργήσει, μέχρι σήμερα, ελέγχους και επανελέγχους σε δραστηριότητες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο Νομό Λάρισας. Στις περιπτώσεις (12 τον αριθμό) που διαπιστώθηκαν παραβάσεις διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του (3) σχετικού νόμου, συντάχθηκαν Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και αντίστοιχες εισηγήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) προς το Νομάρχη Λάρισας, για την επιβολή τους, σύμφωνα με άρθρο 30 του (1) σχετικού νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του (2) σχετικού νόμου.

Από τα έγγραφα που κοινοποιούνται στην υπηρεσία μας και τηρούνται στους φακέλους των ελεγχθεισών δραστηριοτήτων προκύπτει ότι, μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί από το Νομάρχη Λάρισας μόνο τέσσερις αποφάσεις επιβολής προστίμου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί...

1. NIKZAΣ A.E. (Βιομηχανία γάλακτος) 2ο χλμ. Ε.Ο. Μακρυχωρίου-Παραποτάμου
Ν. Λάρισας
2. ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. (Γαλακτοβιομηχανία) 16ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας–Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας Ν. Λάρισας
3. ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος) 3ο χλμ.
Ελασσόνας-Δεσκάτης Ν. Λάρισας
4. ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. (Βιοτεχνία επεξεργασίας γάλακτος) 4ο χλμ. Ελασσόνας-Δεσκάτης
Ν. Λάρισας
5. ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. (Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος) Βοδιανά Ελασσόνας
Ν. Λάρισας
6. ΕΛΒΑΚ Α.Ε. (Βιομηχανία κονσερβοποϊας φρούτων) 5,5 χλμ. Λάρισας
- Φαλάνης Ν. Λάρισας
7. SILKE COLOUR Α.E. (Βαφεία –φινιριστήρια) 14ο χλμ. Λάρισας –Θεσσαλονίκης
ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
8. Δ. ΖΙΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Ραφιναρία ελαίων) 2ο χλμ. Λάρισας-Τυρνάβου Ν. Λάρισας
9. ΔΗΜΟΣ ΓΟΝΝΩΝ (Διευθέτηση κοίτης π.Πηνειού) Δ. Γόννων Ν. Λάρισας
10. ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε. (Σφαγείο) Δ. Ποταμιάς Ν. Λάρισας
11. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ (Κονσερβοποιείο-Συσκευαστή
ριο Ελαιών) Δ. Μακρυχωρίου Ν. Λάρισας

Επειδή θεωρούμε ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση αφενός συνιστά παρέμβαση στο έργο της Ε.Υ.Ε.Π. και αναιτιολόγητη αλλοίωση της κρίσης της και αφετέρου δημιουργεί ζήτημα άνισης μεταχείρισης των επιχειρήσεων, παρακαλούμε για τη διερεύνηση της νομιμότητας των πράξεων-παραλείψεων του Νομάρχη Λάρισας.


Ο Γενικός Επιθεωρητής
Παναγιώτης Μέρκος


Συνημμένα:
α/α Έγγραφα Αποδέκτης
1. Αντίγραφα των 4 – 11 σχετικών Γ.Ε.Δ.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α.
α) Γραφείο Υπουργού
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
β) Γραφείο Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος
Αμαλιάδος 15, 115 23 Αθήνα
γ) Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
2. Περιφέρεια Θεσσαλίας
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
3. Ν.Α. Λάρισας
Γραφείο Νομάρχη
Διοικητήριο, 411 10 Λάρισα
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α, Β, Γ
4. Επιθεωρητές Τομέα Βορείου Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου